Multi Development Poland

PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE

MULTI DEVELOPMENT POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I 

MULTI MALL MANAGEMENT POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 20 marca 2015 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

MULTI DEVELOPMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206688, REGON: 015714506, NIP: 525-23-14-226 („Spółka Przejmująca” lub „MDP”)

oraz

MULTI MALL MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295947, REGON: 141066171, NIP: 525-24-13-017 („Spółka Przejmowana” lub „MMMP”)

MDP i MMMP zwane są dalej łącznie „Spółkami Uczestniczącymi”.


PREAMBUŁA

(A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej;

(B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych) (Artykuł 498 i następne, w szczególności Artykuł 516) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1030 ze zm.), („KSH”), w następstwie czego:

i. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji
ii. wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
iii. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;

(C) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;

(D) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.


W celu uzyskania dostępu do pełnej treści Planu Połączenia należy otworzyć poniższy dokument:
Multi-plan-połaczenia-2015-03-20-www.pdf